ZAKLADANIE OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

V oblasti zakladania obchodných spoločností Vám poskytujeme nasledovné služby:

 • založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a jej zápis do obchodného registra 

 • zápis zmien údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným v obchodnom registri, a to najmä:  

 • zmena sídla spoločnosti
 • zmena konateľa spoločnosti
 • zmena spôsobu konania konateľa
 • prevod obchodného podielu
 • zmena konečného užívateľa výhod
 • doplnenie predmetu činnosti spoločnosti 
 • zvýšenie alebo zníženie základného imania spoločnosti 
 • založenie akciovej spoločnosti a jej zápis do obchodného registra

 • zápis zmien údajov o akciovej spoločnosti v obchodnom registri

 • ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti v živnostenskom registri 

 • ohlásenie prevádzkarne

 • ohlásenie zmien v živnostenskom registri

 • zriadenie, zmeny a zrušenie podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike – komunikujeme aj v anglickom jazyku. 

Samozrejmosťou je kompletná príprava podkladov a elektronické podanie na obchodný a živnostenský  register, čo pre Vás znamená okamžitú úsporu na súdnych a správnych poplatkov. Navyše všetko vybavíte z pohodlia domova bez nutnosti návštevy našej advokátskej kancelárie.