SPRÁVNE PRÁVO

V oblasti správneho práva Vám radi poskytneme najmä tieto služby:

  • zastupovanie klientov v správnom konaní – predovšetkým v stavebnom, katastrálnom a priestupkovom konaní

  • príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadrení

  • vypracovanie podaní v správnom konaní, v konaní vo veciach správneho súdnictva (odvolania proti rozhodnutiam správnych orgánov, preskúmavanie zákonnosti rozhodnutia  alebo postupu správneho orgánu, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy a zastupovanie v týchto konaniach)