OBČIANSKE PRÁVO

V oblasti občianskeho práva Vám radi poskytneme najmä tieto služby:

  • spisovanie právnych úkonov (vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv, dohôd a iných dokumentov)

  • autorizácia zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

  • právne poradenstvo vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov

  • právne poradenstvo v oblasti dedičského práva (pri voľbe formy spísania závetu, vypracovanie návrhu na prejednanie novoobjaveného majetku, spísanie dohody o vyporiadaní dedičstva

  • uplatnenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady

  • právne poradenstvo v oblasti záväzkového práva (vznik, zabezpečenie, zmena a zánik záväzku)

  • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní

  • právne poradenstvo v oblasti bytového práva (vlastníctvo bytov a nebytových priestorov, nájom a podnájom nebytových priestorov, správa bytov v bytovom dome)