OBCHODNÉ PRÁVO

V oblasti obchodného práva Vám radi poskytneme najmä tieto služby:

  • právna pomoc v oblasti zakladania obchodných spoločností a družstiev

  • zápis zmien do Obchodného registra

  • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov v oblasti obchodnoprávnych záväzkov

  • právne poradenstvo v oblasti záväzkového práva (vznik, zabezpečenie, zmena a zánik záväzku)

  • uplatnenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady

  • konkurzné a reštrukturalizačné konanie (návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie, vypracovanie prihlášok pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní)

  • zastupovanie v súdnom a exekučnom konaní