O NÁS

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo v takmer všetkých právnych odvetviach, pričom kladieme dôraz na individuálny prístup, profesionalitu, flexibilitu a efektívnosť poskytovaných právnych služieb.

Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby na vysokej odbornej úrovni s maximálnym ohľadom na potreby klienta a na jeho časové možnosti. K riešeným problémom pristupujeme s odbornou starostlivosťou a osobitný prístup ku každému klientovi nám umožňuje po vypracovaní právnej analýzy navrhnúť riešenie, ktoré v maximálnej možnej miere zohľadňuje nielen všetky jeho potreby, ale aj špecifiká konkrétneho prípadu.

Našim záujmom je pri vzájomnej spolupráci s klientom vybudovať dlhodobé vzťahy založené na vzájomnej dôvere, otvorenej komunikácii, spoľahlivosti a diskrétnosti.

JUDr. Dušan Slanina
    

vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončil v roku 1981 a v roku 1982 úspešne absolvoval rigoróznu skúšku so zameraním na občianske a obchodné právo s nárokom na titul JUDr. V dlhoročnej praxi sa venoval primárne obchodnému, bytovému a pozemkovému právu, vykonával činnosti správcu konkurznej podstaty a likvidátora štátnych podnikov. Od roku 2000, kedy splnil podmienky pre advokátsku prax, túto vykonáva i naďalej so zameraním na obchodné, občianske, pozemkové, bytové a stavebné právo.

Právne služby poskytuje v slovenskom jazyku.

– JUDr. Dušan Slanina
JUDr. Ivana Slaninová, LL.M.
    

vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré ukončila v roku 2006. V rokoch 2006 až 2008 pôsobila ako vyšší súdny úradník zameraný na občianske, obchodné právo a exekúcie. V roku 2008 absolvovala rigoróznu skúšku so zameraním na obchodné právo. Od roku 2010 vykonávala prax advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii v Trnave, ktorá poskytovala právne služby v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného a rodinného práva. V máji 2013 úspešne zložila advokátsku skúšku a od januára 2014 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako advokátka pôsobiaca v združení advokátov. V roku 2019 ukončila štúdium LL.M. na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Vo svojej praxi poskytuje poradenstvo z občianskeho, rodinného, obchodného a pracovného práva.

Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku, pričom ovláda tiež základy nemeckého jazyka.

– JUDr. Ivana Slaninová, LL.M.
JUDr. Lenka Gajarská
    

vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2008 pôsobila ako advokátsky koncipient v advokátskych kanceláriách v Bratislave, kde sa špecializovala na poskytovanie komplexného obchodného poradenstva podnikateľom zo Slovenskej republiky aj zahraničia (Česká republika, Rakúsko, Cyprus). V roku 2011 úspešne zložila advokátsku skúšku a od roku 2012 je zapísaná v Slovenskej advokátskej komore ako samostatná advokátka. Vo svojej praxi poskytuje poradenstvo v širokej oblasti občianskeho, obchodného, ale aj rodinného práva.

Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku. Je držiteľkou TOLES certifikátu z právnickej angličtiny a v roku 2012 úspešne absolvovala aj štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Aktuálne sa venuje štúdiu francúzskeho jazyka.

– JUDr. Lenka Gajarská

SLUŽBY, KTORÉ PONÚKAME

Občianske právo

Obchodné právo

Pracovné právo

Rodinné právo

Správne právo