ODMENA

Odmena za poskytovanie právnych služieb závisí od zložitosti konkrétneho prípadu a je stanovená v súlade s Vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „vyhláška“)  na základe dohody s klientom buď vo forme zmluvnej odmeny (hodinová, paušálna, podielová odmena, tarifná odmena stanovená dohodou), alebo vo forme tarifnej odmeny vo výške stanovenej vyhláškou.